Завод за јавно здравље Кикинда

На основу члана 114 Закона о здравственој заштити  ("Сл. глaсник РС", број 25/2019), чл. 7 и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Кикинда (дел.бр.01-21-I-12/2019 од 9.08.2019. године Завода за јавно здравље и дел.број:138-11-36/2019 од 12.08.2019. године Покрајинске Владе закљученог 12.08.2019. године), а у складу са кадровским планом за Завод за јавно здравље за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године, Закључком 51 број: 112-11088/2020 од 25.12.2020. године, ‘’Завод за јавно здравље Кикинда'' Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70,  расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос

  

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, назив радног места ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР – Одговоран техничар одељења у Одељењу лабораторијског испитивања, Центра за хигијену и хуману екологију.


ОПИС ПОСЛА:

 • припрема и поставља лабораторијски прибор за рад;
 • врши узорковање материјала (узорци животне средине, храна, предмети опште употребе, воде) за физичко хемијско испитивање;
 • учествује у пословима разврставања узорака при пријему, евидентирање уноса података из записника о узроковању и уносу података о извршеним лабораторијским испитивањима у базу података;обезбеђује адекватно чување и транспорт лабораторијских узорака.
 • oбавља све радне операције у оквиру испитивања квалитета и здравствене исправности / безбедности узорака животних намирница, предмета опште употребе, воде за пиће и  других вода и ваздуха (мерења, органолептичке прегледе, одређивања осовних хемијских састојака, основних анализа и параметара  за које су  потребне инструменталне  методе), као што су: припрема узорака вода за анализу и основне анализе; узорковање, припрема и анализа узорака ваздуха; припрема узорака намирница и предмета опште употребе за анализу и основне анализе;

ПРИПРЕМА УЗОРАКА ВОДА ЗА АНАЛИЗУ И ОСНОВНЕ АНАЛИЗЕ

 • Припремање узорака вода за испитивање метала;Одређивање мириса и мутноће воде;
 • Одређивање боје воде;
 • Одређивање пХ вредности;
 • Одређивање нитрата, нитрита, амонијака, калцијума, потрошња КМнО4, кисеоника, бикарбоната, карбоната, хидроксида, магнезијума, гвожђа, мангана, испарни остатак, електропроводљивости, сулфата у узорцима вода;
 • Врши припрему свих потребних раствора за рад у лабораторији;
 • Учествује у вршењу анализа свих узорака донетих са терена;
 • Уписује резултате испитивања у радне свеске / радне налоге;
 • Активно учествује у припреми месечног захтева набавке;

УЗОРКОВАЊЕ, ПРИПРЕМА И АНАЛИЗА УЗОРАКА ВАЗДУХА

 • Врши узорковање ваздуха у редовним и акцидентним ситуацијама;
 • Врши попуњавање налога за испитивање квалитета ваздуха, као и евиденцију микроклиматских фактора;
 • Врши анализе имисије ваздуха ( сумпордиоксид, чађ, азотни оксиди и др.)

ПРИПРЕМА УЗОРАКА НАМИРНИЦА И ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ ЗА АНАЛИЗУ И ОСНОВНЕ АНАЛИЗЕ

 • Припремање узорака животних намирница, предмета опште употребе за испитивање метала;
 • Хомогенизација узорка,
 • Мерење на техничкој и аналитичкој ваги;
 • Прављење засићених процентних раствора;
 • Органолептичко испитивање;
 • Изоловање вештачке боје;
 • Водени екстракт
 • Вода сушењем до константне тежине;
 • Екстракција по Соxл.са и без разарања;
 • Екстракција На-бензоата;
 • Етарски екстракт;
 • Јод у кухињској соли;
 • Кофеин;
 • Крајсова реакција;
 • Киселински степен;
 • Маст по Герберу;
 • Одређивање укупних масти, фосфора,
 • Одређивање односа фила;
 • Пепео;
 • Песак;
 • Шећер пре инверзије и шећер после инверзије;
 • Одређивање укупне миграције;
 • Одређивање миграције органских састојака;
 • врши унос и проверу резултата испитивања у радне свеске / радне налоге; Унос података у базу података
 • обезбеђује адекватно чување и транспорт лабораторијских узорака;
 • активно учествује у организацији рада одељења у сарадњи са руководиоцем организационе јединице;
 • припрема руководиоцу орг јединице извештаје из области рада одељења и квалитета;
 • припрема периодичне извештаје о извршењу послова за одељења и доставља их руководиоцу организацоне јединице на увид и контролу,
 • координира рад хемијских техничара у одељењу;
 • контролише радну дисциплину запослених у одељењу
 • води евиденцију присутности запослених и доставља једном месечно листу присутности раднику на обрачунским пословима;
 • чествује у надзору и контроли стручног рада запослених, у сарадњи са руководиоцем организационе јединице;
 • требује потрошни материјал за одељење, попуњава месечне захтеве за набавком;
 • контролише ажурност вођења документације у одељењу,
 • доставља протоколе на фактурисање у задатим роковима,
 • надзире и контролише одржавање хигијене у просторијама одељења,
 • обилази радне просторије, региструје недостатке и евентуалне кварове и о томе обавештава главног техничара Завода,
 • контролише вођење документације система квалитета свог одељења;
 • конролише одржавање опреме и средстава за рад у одељењу;
 • рукује опремом која му је поверена;
 • контролише спровођење мера безбедности на раду у одељењу;
 • обавља послове из домена своје струке у одељењу, поштујући документа система квалитета    (процедуре и упутства);
 • обавезан је да својим радом унапређује систем менаџмента квалитетом;
 • обавља друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености;
 • запослени је обавезан да се придржава  одредби кодекса пословног понашања запослених и кућног реда Завода, да у свом раду поштује, користи и примењује документа QΜS- а.
 • одговоран је за ажурно и квалитетно обављање радних задатака и вођење и чување пословне документације, одговоран је за чување средстава за рад и материјала на/са којима ради, спровођење заштите на раду;
 • За свој рад одговара Руководиоцу Одељења лабораторијског испитивања, главној сестри/главном техничару Завода.

 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1(један).

 

II

УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 • ПОТРЕБНА СТРУЧНА СПРЕМА /ОБРАЗОВАЊЕ:

 

 

-средње образовање: средња хемијска, хемијско прехрамбена, хемијско-технолошка школа.

 

 • ПОТРЕБНА ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТИ РАДНО ИСКУСТВО:

 

-стручни испит за здравствене сараднике, у складу са законом;

- познавање рада на рачунару;

 

Радно искуство: -није неопходно.

 

III

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања јавног огласа  на сајту Националне службе за запошљавање. Јавни оглас ће бити објављен и на огласној табли и Web сајту Завода за јавно здравље Кикинда. Јавни оглас ће бити достављен Министарству здравља ради објављивања на Web сајту Министарства  здравља PС.

Пријаве се шаљу путем поште или се подносе лично у затвореној коверти на писарници Завода од 8 до 13 часова на адресу: ''Завод за јавно здравље Кикинда'' Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70, 23300 Кикинда са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС за ХЕМИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА – Одговорног техничара одељења “.

 

IV

Уз својеручно потписану пријаву заинтересовани кандидати прилажу оверене фотокопије :

 • оверену фотокопију уверења (уколико диплома још није издата)/дипломе о завршеној средњој школи,
 • извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

 

 

Такође се прилаже копија (неоверена) или оригинал:

 • кратке радне биографије са адресом, контакт телефоном (у којој се наводи да ли лице познаје рад на рачунару)
 • фотокопија очитане личне карте

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове Завода за јавно здравље Кикинда.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Кaндидaти кojи су сe jaвили нa oглaс мoгу бити пoзвaни нa рaзгoвoр рaди пружaњa дoдaтних пoдaтaкa кojи мoгу бити вaжни зa oдлуку o приjeму  (прeтхoднo искуствo o рaду, прoсeчнa oцeнa у тoку шкoлoвaњa, дoдaтнo oбрaзoвaњe или oспoсoбљeнoст, дужинa трajaњa шкoлoвaњa, итд.).

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити доказ о општој здравственој способности.

Директор Завода за јавно здравље Кикинда доноси одлуку о избору кандидата.

 

 

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

др Сандра Радловић,

спец. епидемиологије