Специјална болница „Свети Сава“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, бр. 96/2019 и 58/2020), указане потребе за заснивањем радног односа на одређено време због замене запосленог на боловању, са пуним радним временом, на следећим радним местима,  медицинска сестра-техничар,  четири  извршиоца,  шеф рачуноводства, један извршилац и  сервирка, један извршилац,  расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

I

Један извршилац на одређено време, до повратка запосленог са боловања,  са пуним радним временом, за обављање послова радног места,  шеф рачуноводства, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

Високо образовање: (економске струке)

 

-        на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодовам по пропису који уређује

      високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-          на студијама у трајању од три године, по прооису  који је уређивао високо

        образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

-        средње образовање и радно искуство на тим пословима до дана ступања на снагу

      Уредбе;

-        знање рада на рачунару;

-        најмање пет година радног искуства на пословима са средњим образовањем.

 

2)

Један извршилац на одређено време, до повратка запосленог са боловања,  са пуним радним временом, за обављање послова радног места, сервирка, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- Средње  образовање:

изузетно:

- основно образовање и радно искуство стечено на тим пословима до дана ступања на снагу

    Уредбе;

  3)

Четири  извршиоца на одређено време до повратка запосленог са боловања са пуним радним временом, за обављање послова, радног места, медицинска сестра – техничар, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- средње образовање,

- стручни испит за звање медицинска сестра-техничар,

                           - лиценца,

                           - најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

  • Диплома о завршеној траженој школи;
  • Уверење о стручном испиту;
  • Лиценца;
  • Доказ о радном искуству и
  • Кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

III

Пријаву на оглас, са доказима о испуњености услова за рад на

наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана

објављивања огласа у Новинама НЗС,  „Послови“.

 

 

В.Д ДИРЕКТОР

Др Марјана Вукићевић