ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ

На основу члана 131 Закона о здравственој заштити (Сл.гласник РС бр.72/2009,107/2009, 88/2010,57/2011,119/2012,45/2013,93/2014 , 106/2015 i 25/2019) у вези са чланом 7 Посебног колек-тивног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Дом здравља У младеновцу расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

-Једног доктора медицине-специјалисту гинекологије и акушерства

-Радни однос се заснива до повратка одсутног радника а најдуже до годину дана.                     

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА:

-Медицински факултет

-Завршена специјализација из гинекологије и акушерства                                                                    -положен стручни испит
-лиценца
-Познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office I Windows окружење)

 

OПИС ПОСЛА:

-Ради послове своје специјалности у ОЈ Дома здравља према распореду послова непосредног руководиоца,учествује у едукацији кадрова,ради на здравственом просвећивању,   води евиденцију о свом раду. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.                                       За свој рад одговоран је начелнику службе за здравствену заштиту жена.                                            Кандидати уз пријаву на оглас достављају:                                                                                                 -Диплому о завршеном медицинском факултету у оригиналу или овереној фотокопији                                     -Доказ о положеном стручном испиту у оригиналу или овереној фотокопији,                  -Лиценцу                                                                                                                                                                  -Кратку биографију                                                                                                                                Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу Дома Здравља у Младеновцу,  у року од осам дана од дана објављивањa у званичној публикацији Националне службе за запошљавање ,,Послови”.                      Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.                           

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Др Душица Миловановић