Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(“Службени гласник РС” број:96/2019 и 58/2020-анекс I), а у скалду са Кадровским планом за Градски завод за плућне болести и туберкулозу за 2019. годину, број: 112-01-607/2019-02 од 18. септембра 2019. године и на основу измене Кадровског плана за 2019. годину број: 112-01-607/2019-02 од 24. октобра 2019. Године и Одлуке директора Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд, број 732/1 од 25.02.2021. године,

 

Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35 расписује:

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос  здравственог радника са завршеном високом стручном спремом– на радно место доктора медицине, на неодређено радно време (пуно радно време – 40 часова недељно), чије су обавезе:

 

-превенира, дијагностикује и лечи болести, коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

-организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

- ради у превентивним саветовалиштима; 

- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

-обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу непосредних руководиоца и директора Завода;

-одговорна је за свој рад  начелнику одељења и директору Завода ;

-у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе наведена радна места.

 

УСЛОВИ

 

-висока стручна спрема (VII/1 степен) здравствене струке ;

-положен стучни испит.

Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије):

 

                  -доказ о одговарајућој школској спреми,

                  -копију уверења о положеном стручном испиту,

                  -извод из матичне књиге рођених,

                  -уверење о држављанству.

           

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35, 11000 Београд, сваког радног дана од 07 до 15 часова.          

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Особа за контакт:   Снежана Радовић,телефон  011/3811-823.

 

 

Директор

Др Љиљана  Тимотијевић