Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/19), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду (Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/2017-Одлука УС, 113/2017 И 95/18), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, расписујем следећи

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1 виши радиолошки техничар у дијагностици у Служби дијагностичког имиџинг центра,  за рад на одређено време ради замене привремено одсутне запослене, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

 

 

Услови за заснивање радног односа за вишег радиолошког техничара су:

 • виша/струковна медицинска школа – виши/струковни радиолошки техничар
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:

 1. просечна оцена на студијама
 2. радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираних у радној књижици – уколико је кандидат поседује)
 3. оцена на разговору

 

Заинтресовани кандидати подносе:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • фотокопију дипломе или уверења о завршеној вишој/струковној медицинској школи – смер виши/струковни радиолошки техничар
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и здравствених техничара Србије
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује због израчунавања стажа као и минулог рада)
 • доказ о радном искуству у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Кандидати који буду изабрани за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду морају доставити:

 

 • доказ о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза референтне установе – Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу  уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Др Жоржа Матеа б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место Вишег радиолошког техничара – 1 извршилац".

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

 

Д-но:

 • ВД директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

 

ВД Директора Клиничко-болничког центра

Доц. др Марија Здравковић