Здравствени центар Ужице

а основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр   1159  од                 09.02.2021.год.,а на основу   Закључка 51 број 112-4873/2020 од 16.06.2020.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2020.годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

                        

   

    ОЈ Општа болница Пријепоље

 

  1. 1. Возач у санитетском превозу ........................................................................................ 1 извршилац

 

  • За радно место возач у санитетском превозу -III или IV степен стручне спреме,завршена саобраћајна  школа,возачка дозвола Б категорије,без обзира на радно искуство

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи
  • Кратку биографију

 

            Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић