Дом здравља "Др Властимир Годић" Варварин

На основу чл.30-33 и чл.37 Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 74/15,13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење)  чл. 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020-Анекс) , а у складу са Кадровским планом за 2020.годину и Инструкцијом Министарства здравља о реализацији тачке 3 Кадровских планова за ЗУ из Плана мреже здравствених установа и одлуке овлашћеног лица  бр.  _292__ од _25.02____2021.год., расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

 За пријем у радни однос на одређено време, до месец дана, а најкасније до 31.03.2021.године и то:

 

  • 1 лабораторијски техничар – у Служби за лабораторијску, радиолошку и другу дијагностику, специјалистичко-консултативну и фармацеутску делатност – Одељење за лабораторијску дијагностику у Дому здравља „ Др Властимир Годић“ Варварин, са пуним радним временом.

 

За наведено радно место потребни услови су: Потребна стручна спрема : Средње образовање – Средња медицинска школа или Високо образовање - смер лабораторијски техничар

-на основним студијама првог степена (струковне студије/академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године

-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године;

Остали посебни услови :

-стручни испит

-лиценца

-најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар

 

Опис послова : Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова

 

 

Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то :

  • доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе)
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • оверена фотокопија лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе
  • фотокопија извода из матичне књиге рођених
  • фотокопија извода из матичне књиге венчаних (за кандидате код којих је било промене презимена)
  • уверење о држављанству
  • лекарско уверење
  • фотокопију или очитану личну карту

 

 

Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања јавног огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 

Пријаве са пратећом документацијом слати поштом на адресу: Дом здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, ул. Слободе бб, или доставити лично у просторије Службе за правно-економске послове, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

 

Контакт  телефон : 037/787-276

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

За   Директора Дома здравља Варварин

Др Ана Голубовић  (по овлашћењу)