ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу Одлуке в.д. директора Института број 731-1 од 20.02.2021. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

 

о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос 3 (три) извршиоца на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 (три) месеца,

 

Један (1) извршилацМЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ - ИНСТРУМЕНТАРКА Одељења операционог блока са стерилизацијом Стационара на Клиници за дечју хирургију

Један (1) извршилацМЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА - СТЕРИЛИЗАНТ Одсека Централне стерилизације Одељења операционог блока са стерилизацијом Стационара на Клиници за дечју хирургију.

Један (1) извршилацМЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВО 3 - Одељења за интензивну терапију Службе дечје анестезиологије, интензивне терапије и терапије бола Стационара Клинике за дечју хирургију.

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
  2. Положен стручни испит
  3. Лиценца за рад (или упис у именик Коморе)

Заинтересовани кандидати  подносе:

- својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом

 

Уз молбу се у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа:

- Диплому о завршеној средњој медицинској школи (наведено у посебним условима)

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

Описи послова су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места дел.3365 број од 27.09.2019. године.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

Пријаве се предају  лично или поштом у затвореној коверти на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем ТРИ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА на Клиници за дечју хирургију на одређено време до 6 месеци

       

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:  

Доц.др Јелена Антић