Дом здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор

На основу одлуке в.д. директора Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор, број 85/2021-1 од 23.02.2021. године, а у складу са члановима 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ''Сл. гласник РС''  бр. 96/2019 од 31.12.2019. године ), расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

  Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ, са пуним радним временом, на период од девет (9) месеци, са могућношћу продужења периода трајања Уговора, за радно место:

 

*  ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР – три (3) извршиоца у Дому здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор у Служби опште медицине са центром за превентивне услуге, Одељење опште медицине села са центром за превентивне услуге.

     ..................................................................................................................................................................

 

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду (''Сл. гласник РС'' број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/17 и 95/18 аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава и услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор бр. 315/2019-1 од 09.08.2019. године.

 

            I УСЛОВИ ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА

 

 • Високо образовање:
 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
 • Стручни испит
 • Лиценца
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

    Опис посла:

Обавља све видове опште лекарског рада. Пружа медицинску  помоћ и лечење, како у амбуланти, тако и у стану болесника. Пружа медицинску помоћ и одраслом становништву и деци. Обавља превентивни рад, куративни рад, мале хируршке интервенције, пружа хитну медицинску помоћ, рад на терену и здравствено-просветни рад. Обавља потребне административне послове као што су: испуњава упутнице за  дијагностичке поступке и специјалистичке прегледе, упут у болницу и упут за лекарску и инвалидску комисију, а води и здравствени картон по прописима и евиденцију пријава о заразним болестима по закону. Врши надзор над радом медицинских сестара и по потреби даје инструкције. За свој рад непосредно одговара шефу амбуланте.  Ради и све послове по налогу непосредног руководиоца.

 

................................................................................................................................................................

Кандидати су дужни да, уз пријаву на оглас, доставе следећу документацију:

 1. оверену фотокопију дипломе
 2. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за радно место доктор медицине-изабрани лекар)
 3. оверену фотокопију решења о издавању лиценце или оверену фотокопију лиценце за рад (за радно место доктор медицине-изабрани лекар)
 4. уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а), не старије од 6 месеци
 5. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење основног и вишег суда), не старије од 6 месеци
 6. фотокопију личне карте или очитану личну карту
 7. уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству
 8. извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
 9. извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме) или оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних
 10. мишљење непосредног руководиоца (претпостављеног) о раду кандидата – препорука  
 11. доказ о радном искуству (уговор о раду или потврда послодавца)

..............................................................................................................................................................................

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Ако два или више кандидата испуњавају услове за заснивање радног односа, предност по основу радног искуства може имати онај кандидат који је радно искуство стекао радом у Дому здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор.

 РОК за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор и на интернет страници Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“  Сомбор.

 

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком :

            “Пријава за заснивање радног односа – доктор медицине-изабрани лекар у Дому здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор у Служби опште медицине са центром за превентивне услуге, Одељење опште медицине села са центром за превентивне услуге“, на адресу Дом здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор, Мирна бр. 3, Сомбор, лично или путем поште.

 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

 

Одлуку о пријему донеће директор Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор, у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава и биће достављена свим кандидатима.

 

 

в.д. директора Дома здравља

„Др Ђорђе Лазић“ Сомбор

др Емеше Ури