ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

На основу Закључка 51 број: 112-11088/2020 од 25.децембра 2020.године  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у вези са чланом 7.8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „ Службени гласник РС“ број 96/2019 )

,  вд директора  Дома здравља Панчево дана 26.02.2021.године

р а с п и с у је 

 

О  Г  Л  А  С 

за пријем  у  радни  однос 

 

    ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР  - 2 извршиоца на неодређено време са пуним радним временом, за рад у Служби за лабораторијску дијагностику

ОПИС ПОСЛОВА: узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања;

припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме,

одржава културе микроорганизама;

ради на биохемијским и другим анализаторима

изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром            лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану  медицинску документацију.

 

У С Л О В И :

  1. Средња медицинска школа – смер за лабораторијског техничара, стручни испит, лиценца, познавање рада на рачунару у програмима Woрд, Еxел и интернет сервиса

 

 

ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР – 1 извршиоц на неодређено време са пуним радним временом, за рад у Служби за радиолошку дијагностику

ОПИС ПОСЛОВА: даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом снимања;

поставља пацијента у  одговарајући положај за снимање;

припрема апаратуру и материјал потребан за снимање;

снима пацијента, развија филм и процењује квалитет снимка;

примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејства зрачења;

спроводи активности стручног усавршавања у области радиолошке технике.

 

 

У С Л О В И :

  1. Виша медицинска школа – радиолошки смер, стручни испит, лиценца, познавање рада на рачунару у програмима Woрд, Еxел и интернет сервиса, курс из јонизујећег зрачења

 

Рок  за  подношење  пријаве  на  оглас је  8 дана   од  дана објављивања на  огласној табли Дома здравља Панчево  и  на  сајту  Министарства  здравља  Републике  Србије.

 

Пријаве  са овереним  доказима  о испуњавању  услова подносе  се   на  адресу  ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО  , МИЛОША  ОБРЕНОВИЋА  БРОЈ  2 , СА НАЗНАКОМ ЗА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ  У  РАДНИ ОДНОС,  ИЛИ  ДИРЕКТНО НА ПИСАРНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО.

 

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ  И  НЕПОТПУНЕ  ПРИЈАВЕ  НЕЋЕ  СЕ  РАЗМАТРАТИ.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

ДР СТОЈАН ВИШЕКРУНА