Општа болница Мајданпек

На основу члана 7, 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020-Анекс I), члана 21. Статута Опште болнице Мајданпек, дописа Министарства здравља бр. 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020. године, Кадровског плана за Болницу за 2018. годину, број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, в.д. директора доставља на објављивање

 

 

ОПШТА БОЛНИЦА МАЈДАНПЕК

расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, најдуже до 31. марта 2021. године

 

I

            За радно место:

 • Гинеколошко акушерска сестра/бабица у породилишту- 3 (три) извршиоца;

 

II

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и следеће услове:

 

Стручна спрема/образовање

- средње образовање здравствене струке гинеколошко акушерског смера

 

Додатна знања / испити / радно искуство

 • Стручни испит,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору,

 

III

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом (са наведеном адресом и контакт телефоном);
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о упису у комору;
 • Уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених / венчаних ако је дошло до промене презимена (не старије од 6 месеци);
 • Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд);
 • Доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП),
 • Фотокопију/очитану личну карту.

 

IV.

Рок за пријављивање на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије (напомена у погледу рачунања рокова, дан када је обавештење извршено, односно дан у који пада догађај од ког се рачуна трајање рока, не урачунава се у рок, већ се почетак рока рачуна од првог наредног дана, а уколико последњи дан рока пада на дан у коме установа не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан) .

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијања додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

 

Обавештење о избору кандидата, кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом са назнаком „Пријава на оглас за радно место __________“ доставити лично или на адресу:

Општа болница Мајданпек

Капетанска 30

19250 Мајданпек

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Др мед. спец.Никола Стефановић, 

специјалиста интерне медицине