Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 37. Stav 4.  Zakona o radu  (("Službeni glasnik RS", br. 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013,75/2014, 13/17 i 113/17), člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 96/2019), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-941 od 28.02.2019 godine, I Aneksa kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica  broj 01- 5810 od 18.12.2019 a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2020. godinu br. 112-01-31/2020-02 od 27.02.2020. godine  direktor  Doma zdravlja Subotica raspisuje

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

1.

 

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME  zbog  zamene zaposlenih koji su na dužem bolovanje sledećih kadrova :

a)-viši  radiološki   tehničari  ili radiološki tehničar - 1 izvršilac

           

2.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke i ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 i 75/2014, 13/17 i 113/17) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-1420 od 23.03.2018.godine.

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1. za višeg radiološkog tehničara   su:

  • Visoko obrazovanje:
  • na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
  • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

 

  • izuzetno:

srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i radnim iskustvom od najmanje pet godina.

3.

 

            Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

  • overena fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila:-viši RTG -tehničar;
  • Overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu za zdravstvene radnike;
  • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
  • Overena fotokopija licence
  • Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.

4.

            Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

5.

            Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

6.

            Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja oglasa.

7.

            Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

            Kontakt telefon 024/600-736

8.

            Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

DIREKTOR

DOMA ZDRAVLJA  SUBOTICA

Ivanka Beoković, dipl. ekonomista