Општа болница Петровац на Млави

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2020 годину бр. 112-01-31/2020-02 од 11.08.2020.године, Сагласности  за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 број:112-1390/2020 од 14.02.2020.год, допис Министарства здравља 112-01-221-1/2020-02 од  09.03.2020.године в.д. директор Опште болнице Петровац на Млави расписује

О Г Л А С

 за пријем у радни однос

 

1). -на неодређено време,  са пуним радним временом и пробним радом од три месеца и то:

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  –    извршилаца  1  (један)

Услови: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове

 -високо образовање

 -на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године, или

- на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године.

- стручни испит;

-лиценца и  решење о упису у лекарску комору РС;

-најмање дванест месеци радног искуства у звању доктор медицине.

 

2). Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеним медицинским факултетом .

3.) Остало: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце и решења о упису у комору РС, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме,  оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану личну карту.

4). Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни однос.

 

5). Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор,ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о изборукандидата.  

                                                               

6). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на Млави.

 

Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови„.

Пријаве слати у затвореним  ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

 

 

В.д  Директор

Опште болнице Петровац на Млави

Др Бранко Лукић