Дом здравља“Земун“

В.Д.Директора Дома здравља „Земун“, Улица Рада Кончара 46, Земун, Београд, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статута ДЗ „Земун“ (члан 24.), Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Земун“, члана 27к став 1. Закона о буџетском систему, Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС број 159 од 30.12.2020.године) Правилника о систематизацији радних места, доноси Одлуку 03.бр. 392-2 од  04.02.2020.године  којом расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

 

1.Оглашава се потреба за пријем у радни однос за следеће послове:

  1. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове - 1 извршилац
  2. Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник - 1 извршилац
  3. Референт за правне, кадровске и административне послове - 1 извршилац

 

  1. Врста и степен стручне спреме

        За послове дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове 

            - завршен Економски факултет (VII-1 степен стручне спреме)

- радно искуство најмање 6 месеци у Служби за правне и економско-финансијске послове

 

        За послове самостални финансијско-рачуноводствени сарадник

            - завршена Виша/Висока струковна школа, звање Економиста или Струковни економиста (VI степен стручне спреме)

-  радно искуство најмање 6 месеци у Служби за правне и економско-финансијске послове

 

        За  послове референт за правне, кадровске и административне послове

            - завршена средња  школа (IV степен стручне спреме)

             -  радно искуство најмање 6 месеци у Служби за правне и економско-финансијске послове

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

     - оверена фотокопија дипломе

    - доказ о радном искуству (фотокопија Уговора о раду и сл.)                           

     - оригинал или оверена фотокопија  Уверења да се против кандидата не води истрага и кривични поступак не старије од 6 месеци  (уверење издаје суд)

      - личну карту на увид

      - Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом у затвореној коверти на адресу: Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 46, Земун, Београд, са назнаком: Пријава на Оглас (навести послове)

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министарству

здравља ради објављивања на интернет страници Министарства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве биће обављен разговор и обавиће се тестирање

Дом  здравља“Земун“ задржава право да расписани конкурс из оправданих разлога поништи или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена на сајту Дома здравља „Земун“ http://www.dzzemun.org.rs/  од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

 

 

в.д.директора Дома здравља“Земун“    

др Александра Цветковић,спец.опште медицине