Институт за трансфузију крви Србије, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлукa директора Института за трансфузију крви Србије број 999/1 од 03.03.2021. и 1000/1 од 03.03.2021 и 982/2021 од 03.03.2021.  расписује:

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос за следећа радна места:

 

Доктор медицине – 2 извршиоца, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Радни однос се заснива на одређено време, најдуже до три месеца трајања због потребе завршетка посла на прикупљању крви и компонената крви чији је обим привремено повећан.

Опис посла: реализација програма и планова прикупљања резерви крви;

рад на мотивацији давалаца крви;

припрема, контрола и организација рада екипе у Институту и на терену, контактирање са организаторима и установама на терену, здравствени преглед давалаца крви и оцена здравственог стања;

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопија лиценце
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

 

Лабораторијски техничар у дијагностици –  1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

Радни однос се заснива на одређено време најдуже до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на  молекуланој контроли крви  чији  је обим  привремено повећан.

Опис посла молекуларна контрола крви на маркере трансфузијом преносивих болести: АИДС, хепатитис, сифилис и др под надзором лабораторијског техничара у трансфузиологији; серолошка контрола крви на маркере трансфузијом преносивих болести  др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопија лиценце
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Основно образовање;

Додатна знања / испити / радно искуство

Радни однос се заснива на одређено време најдуже до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на  чишћењу, прању, спремању радних просторија  чији  је обим  привремено повећан.

Опис посла чишћење, прање, спремање радних просторија, ходника, степеништа магацина, дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад; чишћење, прање, спремање радних просторија у којима се обавља здравствена делатност.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
  • Кратку биографију

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др Весна Мијуцић