КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/19), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18), члана 23. Статута КБЦ „Бежанијска коса“- Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“- Београд број 1149/8 од 24.02.2021. године, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

2 помоћна радника - II групе у Одсеку за одржавање болничких објеката у Одељењу за техничке послове на одређено време са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

 

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд, а то су:

 

 1. радно искуство у струци
 2. оцена на разговору

 

 

Заинтресовани кандидати подносе ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (e - maila) - неоверене фотокопије:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и ОБАВЕЗНО е-mail адресом
 • фотокопију сведочанства о завршеном осмогодишњем образовању
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома издатa на девојачко презиме)
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)
 • доказ о радном искуству (које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује).

 

Комисија заказује термин разговора са кандидатима  или оцењивање кандидата на начин у складу са ставом 2. члана 7. Правилника. Акo Комисија, уместо разговора, утврди други начин оцењивања кандидата у складу са ставом 2. члана 7, у записник се уносе добијени резултати тестирања, провере практичног знања, провере способности или вештина, а све у оквиру утврђеног броја бодова - оцена на разговору.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 • доказ о општој здравственој способности; оверену фотокопију: дипломе о завршеном осмогодишњем образовању; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МA образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је кандидат поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада у здравству).

 

Пријаве на конкурс кандидати подносе ИСКЉУЧИВО путем електронске поште са свим елементима који су захтеване конкурсом, на e-mail: kadrovska@bkosa.edu.rs

 

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком (subject) "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место помоћног радника - II групе у Одсеку за одржавање болничких објеката “.

 

За све додатне информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

Д-но:

 • ВД директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

 

 Вд Директор Клиничко-болничког центра

Доц. др  Марија Здравковић