Здравствени центар Врање

На основу члана 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020-02 од 09.04.2020.године, допуне истог бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године и Одлуке бр 01-1806 од 05.03.2021.године, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом за следеће радно место:

 

 1. 1. Лабораторијски техничар, 1 (један) извршилац, Служба за биохемијско-хематолошку дијагностику ОЈ Дом здравља Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад са боловања.

Услови: средња стручна спрема, завршена медицинска школа – лабораторијски техничар; положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању;

Опис послова: према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 1.1.7.6. Примарна здравствена заштита:

 • самостално и у тиму обавља послове лабораторијског техничара за које је оспособљен,
 • ради на радним местима везаним за пријем и тријажу лабораторисјког материјала, пријем, протоколисање, проверу исправности примљених захтева и биолошких узорака као и њихову тријажу и центрифугирање,
 • самостално ради на апаратима за које је обучен и дневно и периодично одржава апарат на свом радном месту,
 • учествује по потреби у изради научно-истраживачких радова и ради на личном усавршавању,
 • одговоран је за документацију о извршавању пословас и дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава предвиђених системом квалитета, као и да примењује мере хигијенско – техничке заштите,
 • дужан је да у свим акцидентним ситуацијама о томе обавести главног лаборанта и начелника службе,
 • обавља и друге послове по налогу главног лаборанта и начелника службе
 • обавља анализу узорака за мерење;
 • врши узорковање, мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења на терену;
 • припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме
 • ради на биохемијским и другим анализаторима;
 • врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви;
 • припрема лекове из крви фракционисањем плазме;
 • правилно одлаже медицински отпад;
 • обавља и друге послове по налогу главног технничара.

 Непосредно одгворан главном техничару и начелнику службе.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт телефоном
 • Оверену фотокопију дипломе
 • Оверену фотокопију лиценце
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је кандидат променио презиме).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

            Кандидатима који не буду изабрани, враћа се конкурсна документација уз одлуку о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави.

Избор кандидата вршиће се у складу са чл. 6 и 7. Правилника о процедури заснивања радног односа у Здравственом центру Врање број 02-5308/5 од 23.10.2018.године.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Непотпуне, неодговарајуће и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за оглас број 12"  на адресу :

 

Здравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић