Завод за стоматологију Крагујевац

На основу чл.7. Посебног колективног уговора за здравствене раднике чији је оснивач република Србија,аутономна покрајина и локална самоуправа (Сл.гласник РС бр.96/2019) добијене сагласности Министарства здравља Републике Србије бр. 06-00-8/2021-02 од 10.02.2021.године и одлуке директора о потреби за заснивањем радног односа бр.01-127 од 25.02.2021.године, Завод за стоматологију Крагујевац расписује

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос  на неодређено време 1 стоматолошке сестре због кадровске обезбеђености установе

 

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове и то:

- завршен IV степен стручне спреме (средња медицинска школа и стечено звање стоматолошке 

  сестре,

- положен стручни испит,

- лиценца или решење о упису у надлежну комору

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

-пријава на оглас са биографијом,адресом и контакт телефоном

-оверена фотокопија дипломе о завршеној школи

-оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

-оверена фотокопија лиценце или  решења о упису у надлежну комору

-оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених или венчаних уколико је променио презиме

-оверена фотокопија уверења о држављанству, не старије од 6 месеци

-уверење суда да се не води кривични поступак,не старије од 6 месеци

-уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван,не старије од 6 месеци.

 

Пријава се објављује и оглашава код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља РС ( www. zdravlje.gov.rs ).

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови“ Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему. Коначну одлуку доноси директор.

По завршеном конкурсу предата  документа се неће враћати кандидатима.

Изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

Пријаве  на оглас слати на адресу:

Завод за стоматологију Крагујевац

Змај Јовина бр.32

34.000 Крагујевац             

 

 

Д И Р Е К Т О Р

др Зоран Кецојевић