Остали закони и правилници

Закони

Закон о социјалној заштити
Закон о финансијској подршци породици са децом
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
• Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом
Закон о повластицама у унутрашњем путничком саобраћају инвалидних лица
• Закон о раду

 

Правилници

Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породицама са децом
• Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета
Правилник о утврђивању телесних оштећења
• Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање И приступ особама са инвалидитетом, деци И старим особама
Инструкција о начину и поступку остваривања права ослобођења од
плаћања увозних дажбина на увоз моторних возила од стране особа са инвалидитетом
Конвенција о правима особа са инвалидитетом

 

Формулари захтева

Захтев за остваривање права на новчану социјалну помоћ
Захтев за бесплатан прелазак аутопутевима