Здравствени центар Врање

На основу члана 7.- 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 - Анекс I), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020-02 од 09.04.2020.године као и допуне истог бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године („Сл.гласник РС“ бр.43/06........ 22/13) и Одлуке  вд директора Здравственог центра Врање бр 01-2119 од 12.03.2021. године, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

 

за пријем у радни однос на одређено време до 12 месеци, са пуним радним временом, за следећe раднo местo:

  1. 1. Помоћни кувар, 1 (један) извршилац, у Служби за техничке, пoмоћне и друге сличне послове- одељење за дијететику, припремање, сервирање и расподелу хране Здравственог центра Врање.

Услови:

-средње образовање

-изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима.

Опис послова: према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 3.3.14.

– припрема и обрађује намирнице код припремања и издавања оброка;

– припрема и сервира храну;

– одржава хигијену у кухињи;

– одржава хигијену средстава за обраду и припрему намирница;

– уређује угоститељски објекат за услуживање корисника.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт телефоном
  • Оверену фотокопију дипломе средње школе или
  • Oверену фотокопију сведочанства са доказом о радном искуству
  • Сертификат за наведено звање
  • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је кандидат променио презиме).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

         Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

         Кандидатима који не буду изабрани, враћа се конкурсна документација уз одлуку о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави.

Избор кандидата вршиће се у складу са чл. 6 и 7. Правилника о процедури заснивања радног односа у Здравственом центру Врање број 02-5308/5 од 23.10.2018.године.

         Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Неисправне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за оглас број 13"  на адресу :

 

Здравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић