Специјална болница „Свети Сава“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, бр. 96/2019 и 58/2020), указане потребе за заснивањем радног односа на одређено време због повећаног обима посла,  на упражњеним радним местима, (радна места остала упражњена отказом уговора о раду од стране запослених а до добијања сагласности за заснивање радног односа на неодређено време у оквиру уговореног броја запослених),  са пуним радним временом, на радном месту, Доктор медицине специјалиста/субспецијалиста у интервентној радиологији, један извршилац,  Доктор медицине специјалиста анестезиологије са реаниматологијом и интензивном терапијом, два извршиоца и Инжењер/организатор инвестиционог/техничког одржавања уређаја и опреме – руководилац Одељења, један извршилац, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

I

Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленим.

 

Један  извршилац на одређено време због повећаног обима посла, најдуже до 31.12.2021. године, са пуним радним временом, за обављање послова радног места,

доктор медицине специјалиста/субспецијалиста у интервентној радиологији,

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

-  високо образовање на интегрисаним академским студијама по прописима који

    уређују високо образовање почев од10.9.2005. године или основним студијама у

   трајању од најмање 4 године, по прописима који уређују високо образовање до

   10.9.2005. године;

-  стручн испит;

-  лиценца;

- специјалистаички испит (радиологија);

- субспецијалистички испит (интервентна радиологија) и

-  најмање три године и  шест месеци радног искуства у звању доктор медицине.

 

Два извршиоца на одређено време због повећаног обима посла, најдуже до 31.12.2021. године, са пуним радним временом, за обављање послова радног места,

доктор медицине специјалиста анестезиологије са реаниматологијом и интензивном терапијом,

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

-  високо образовање на интегрисаним академским студијама по прописима који

    уређују високо образовање почев од 10.9.2005. године или основним студијама у

   трајању од најмање 4 године, по прописима који уређују високо образовање до

   10.9.2005. године;

-  стручн испит;

-  лиценца;

- специјалистаички испит (анестезиологије са реаниматологијом и интензивном   терапијом) и

-  најмање три године и  шест месеци радног искуства у звању доктор медицине.

 

Један извршилац на одређено време због повећаног обима посла, најдуже до 31.12.2021. године, са пуним радним временом, за обављање послова радног места,

Инжењер/организатор инвестиционог/техничког одржавања уређаја и опреме – руководилац Одељења, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

високо образовање (грађевинске струке)

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005 године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005. године;

  или

 • на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005;
 • на студијама у трајању од три године по пропису који је уређивао високо образовање почев од 10. септембра 2005;
 • знање рада на рачунару;
 • положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.

 

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

 • Диплома о захтеваном образовању;
 • Уверење о стручном испиту;
 • Лиценца;
 • Уверење о специјалистичком/субспецијалистичком испиту и
 • Кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

III

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у новинама „Послови“, Нациооналне стужбе за запошљавање.

Пријаве се подносе поштом на адресу Болнице, Београд, Немањина бр. 2.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д ДИРЕКТОРА

Прим. др сци. мед  Марјана Вукићевић