Дом Здравља „др Милорад Михајловић“ Ражањ

                           На основу члана 7. и 8. Посебног колективног говора за здравствене установе, члана 6 и 7. Правилника о раду Дома здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ  и члана 23. Статута здравствене установе Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ а у складу са насталим потребама  објављујемо

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

За пријем у радни однос :

1/једног доктора медицине на одређено време а због повећаног обима посла а најдуже до 31.12.2021. године.

Услови:

   - Високо образовање VII-1 степен – доктор медицине

      -на интегрисаним  академским студијама по прописима који уређују

       високо образовање, почев од 10. септембра 2005.год.    

      -на основним студијама у трајању од најмање пет година, по

       пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра

  1. године

   -положен стручни испит

   -поседовање лиценце

   -поседовање возачке дозволе Б категорије

   -извод из матичне књиге рођених

          Оглас остаје отворен 8. дана од дана објављивања од стране  Министарства здравља РС и Националне службе за запошљавање                                        

Пријава са биографијом /CV/ и наведена документа/оверена фотокопија/ се достављају лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, ул. ,,др Милорада Михајловића,, бр.5, 37215 Ражањ са назнаком ,, Пријава на оглас,,

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/3841 663 сваког радног дана од 7-14 часова

 

 

Д и р е к т о р,

Ненад Станковић,дипл.ецц