Општa болницa Сремска Митровица

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019)Сремска Митровица, В.Д. Директора Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.Виши радиолошки техничар у дијагностици  - Служба за радиолошку дијагностику - Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време до повратка одсутне раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом.

                                                                                                                                    извршилац 1

                        

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Високо образовање на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, смер струковни медицински радиолог или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године смер виши радиолошки техничар, положен стручни испит, лиценца.

 

Опис посла:    Асистира код РТГ снимања и скопија. Води и одговара за стручну документацију и филмотеку,  развија и издаје филмове, самостално врши снимања која му повери начелник и доктор. Врши специјална снимања, ради контрасну радиографију и томографију. Даје контрастна средства. Ради и  друге послове из свог делокруга и по налогу начелника и доктора. Изложен је опасности од јонизујућег зрачења. За свој рад непосредно одговара главном РТГ техничару и начелнику службе.

Радно место са повећаним ризиком.

 

2.Медицинска сестра техничар у амбуланти – Неуролошка амбуланта – Служба за специјалистичко консултативне прегледе - Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време до повратка одсутне раднице са боловања, са пуним радним временом.

                                                                                                                                    извршилац 1

                        

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња медицинска школа општег  смера, положен стручни испит, лиценца

 

Опис посла: Врши стручну помоћ при пружању услуга здравствене заштите, интервенцијама које се раде, као и код прегледа. Даје ињекције и прописану терапију пацијентима, врши превијање уз надзор доктора  медицине. Одржава инструментарију у исправном стању и у стању употребљивости. Стара се о  попуни материјала потребног за нормално обављање послова, одговара за чистоћу и ред, обавља потребне административне послове. Прима болеснике, врши отварање и сређивање болесничких картона, контролише здравствене књижице, попуњава упуте, наплаћује услуге од лица без осигурања, наплаћује партиципацију. Уредно води протокол болесника и  сву другу потребну прописану документацију. Ради и друге послове из свог делокруга рада по налогу главне медицинске сестре-техничара, односно налогу начелника службе, којима непосредно и одговара за свој рад.  Радно место са повећаним ризиком.      

 

3.Медицинска сестра техничар у дијагностици – ОРЛ и максилофацијална амбуланта – Служба за специјалистичко консултативне прегледе - Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време до 6 месеци, на упражњено радно место, са пуним радним временом.

                                                                                                                                    извршилац 1

                        

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња медицинска школа општег  смера, положен стручни испит, лиценца

Опис посла: Врши аудиометријска испитивања и испитивања вестибуларног апарата. Утврђује проценат оштећења слуха, уредно води медицинску документацију и помаже доктору при вршењу разних интервенција. Води рачуна о исправности апарата са којима ради и обавља све послове из домена рада медицинске сестре-техничара,  доктора у амбуланти коме  је непосредно и одговорна за свој рад

 

       Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија Уверења о положеном стручном испиту

-  Фотокопија Лиценце или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије

    -  Фотокопија важеће личне карте

   -   Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом  

                                                                          

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                                 В.Д. ДИРЕКТОРА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

2.Националној служби за запошљавање                                          

3.Помоћнику директора Сектора                                                  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                 Прим.др Драган Малобабић