Дом здравља Љубовија

На основу члана 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 96/2019), Кадровског  плана  за Дом здравља Љубовија са стационаром број 112-01-200/2018-02 од 20.августа 2018.године, те Правилника о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија (са стационаром) број 169/18, 448/2018, 114/19 и 703/2020, Инструкције Министарства здравља број 120-01-151/2020-02  од 08.03.2021.године, а у вези са Инструкцијом Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020.године,те у складу са Одлуком Директора Дома здравља Љубовија са стационаром број 200/2021 од 15.03.2021.године  расписује  се 

 

О Г Л А С

ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

I.1.Медицинска сестра/техничар 6 извршилаца, на одређено време, најдуже до  30.06.2021. године ради повећаног обима посла, односно замене запосленог због дужег одсуства, са пуним радним  временом, и то:

 

-медицинска сестра/техничар  у амбуланти, у  Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи, санитетским превозом, кућним лечењем и негом (организациона јединица Здравствена амбуланта за здравствену заштиту  одраслих број 1.) –  1 извршилац;

 

-медицинска сестра/техничар у амбуланти у Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи, санитетским превозом, кућним лечењем и негом –  3 извршиоца;

 

-медицинска сестра/техничар у амбуланти у Служби за здравствену заштиту жена  и деце са поливалентом патронажом, Одељење здравствене заштите деце ( предшколска и школска деца) – 1 извршилац;

 

-медицинска сестра/техничар у амбуланти у Служби стационара –1 извршилац;

 

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.169/2018,448/2018, 114/19 и 703/2020):

 

Стручна спрема/ образовање:

- четврти степен стручне спреме, средње образовање, образовни профил -медицинска сестра/техничар

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

–       положен стручни испит;

–       лиценца;

–       најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра/ техничар.

 

 

 1. Доктор медицине (1 извршилац), на одређено време, а најдуже до 24 месеца, ради занављања кадра, са пуним радним временом, и то:

 

- за рад на пословима -доктор медицине у хитној медицинској помоћи у Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи, санитетским превозом, кућним лечењем и негом.

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.169/2018,448/2018 , 114/19 и 703/2020):

 

Стручна спрема/ образовање:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

 

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

–       положен стручни испит;

–       лиценца;

–       најмање шест месеци радног искуства у звању доктора  медицине .

 

3.Доктор медицине специјалиста медицине рада (1 извршилац),  на одређено време, а најдуже до 24 месеца, ради занављања кадра, са пуним радним временом, и то:

 

- за рад на пословима -доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле  у Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи, санитетским превозом, кућним лечењем и негом (организациона јединица Здравствена амбуланта за здравствену заштиту  одраслих број 1.)

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.169/2018,448/2018 , 114/19 и 703/2020):

 

Стручна спрема/ образовање:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

 

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

–       положен стручни испит;

–       лиценца;

–       специјалистички испит: медицина рада

–       најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора  медицине

 

4.Доктор медицине специјалиста медицинске биохемије (1 извршилац),  на одређено време, а најдуже до 24 месеца, ради занављања кадра, са пуним радним временом, и то:

 

- за рад на пословима -доктор медицине специјалиста у лабораторијској дијагностици у Служби за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику и специјалистичку консултативну делатност, начелник Службе за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику и специјалистичку консултативну делатност.

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.169/2018,448/2018 , 114/19 и 703/2020):

 

Стручна спрема/ образовање:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

 

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

–       положен стручни испит;

–       лиценца;

–       специјалистички испит: медицинска биохемија

–       најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора  медицине.

 

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, подносе  следећа документа:

 

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи јавним огласом;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из медицине рада/ медицинске биохемије (само за кандидате који подносе пријаву за рад на пословима -доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле у Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи, санитетским превозом, кућним лечењем и негом (организациона јединица Здравствена амбуланта за здравствену заштиту одраслих број 1., односно само за кандидате који подносе пријаву за рад на пословима-доктор медицине специјалиста у лабораторијској дијагностици у Служби за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику и специјалистичку консултативну делатност, начелник Службе за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику и специјалистичку консултативну делатност);
 • Оверена фотокопија лиценце издата од надлежне коморе/ оверена фотокопија решење о упису у именик Коморе;
 • Уверење о држављанству Републике Србије;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопија личне карте или извод очитане личне карте;
 • Кратка лична и радна биографија (CV) са адресом и контакт телефоном и е-mail адресом.

 

 

 1. Описи послова за сва наведена радна места уврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Љубовија  (са стационаром) број 169/2018,448/2018, 114/19 и 703/2020 и кандидатима су доступни на увид у просторијама правне службе  Дома здравља  Љубовија са стационаром радним данима од 14 до 15 часова.

 

III. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање у листу,, Послови“, на веб сајту Министарства здравља  www.zdravlje.gov.rs , као и на веб страници  Дома здравља Љубовија са стационаром www.dzljubovija.com, те на огласној табли Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

 1. IV. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа за пријем у радни однос код Националне службе за запошљавање у листу,, Послови“. Пријаве се подносе лично у просторијма правне службе Дома здравља Љубовија са стационаром, или поштом, на адресу: Дом здравља Љубовија, ул.Војводе Мишића 58, 15320 Љубовија, са назнаком ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос“. Документација тражена јавним конкурсом подноси се у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања исте може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара!!!

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

 

 1. V. У складу са чл. 9 став. 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 96/2019), одлуку о избору кандидата, који су се пријавили за наведена радна места, доноси директор Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

 1. VI. Уколико буде потребно кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.), о чему се сачињава записник.

 

Пријавом на оглас  кандидат даје своју сагласност  за обраду података о личности  у сврхе избора  за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке обрађује правна служба Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

VII.Кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од  30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на веб страници Дома здравља Љубовија са стационаром www.dzljubovija.com.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај  конкурсне документације на контакт телефон 015/561-898 или лично у просторијама правне службе  Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

VIII.Са изабраним кандидатима биће закључен уговор о раду у складу са Законом о раду (Сл. Гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-OUS, 113/2017 i 95/2018-аут.тумачење) и Посебним колективним уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. ("Сл. гласник РС", 96/2019).

 

 

Директор Дома здравља Љубовија са стационаром

Др Бранка Радовановић