Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 1213/1 од 15.03.2021. и расписује се:

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос за следеће радно место:

 

Молекуларни биолог – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање

-на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године;

-на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

Додатна знања / испити / радно искуство

-стручни испит у складу са законом.

Радни однос се заснива на одређено време најдуже до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на молекуларном тестирању чији  је обим  привремено повећан.

Опис посла: реализација планова и програма пружања здравствених услуга из области типизације ткива, извођење и унапређење техника молекуларне биологије из области типизације ткива за потребе трансплантације ткива и органа, учешће у раду тимова за трансплантацију ткива и органа уз обавезну приправност и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић