Дом здравља Нови Кнежевац

На основу члана  7. Посебног колективног уговора здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр.96/2019, 58/2020)) и члана 19.тачка 4. Статута Дома здравља Нови Кнежевац,  Директор Дома здравља Нови Кнежевац расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време за следеће радно место:

 

 

  1. Домар/мајстор одржавања, на одређено време са пуним радним временом…...... 1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа:

- Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом,

- Завршено средње образовање,

- Положен возачки испит за Б категорију,

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • фотокопију личне карте
  • уверење о држављанству
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
  • Фотокопија возачке дозволе

 

 

Предност имају кандидати са претходним радним искуством.

 

              Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од објављивања огласа у листу “Послови” Националне службе за запошљавање, на званичној веб страници Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома здравља Нови Кнежевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

              Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

 

              Пријаве са траженом документацијом слати на адресу : Дом здравља Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.85, 23330 Нови Кнежевац са назнаком “ ЗА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАТИ”.

 

 

Директор Дома здравља Нови Кнежевац

др Рената Миклош