Општa болницa Сремска Митровица

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I),  в.д.директора Опште болнице Сремска Митровица

 

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

 

1.Помоћни радник  – Служба техничких послова – Служба за правне, финансијске и техничке послове, на одређено време до 6 месеца на упражњено радно место, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1  

                                       

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Основна школа

Опис: Свакодневно чисти двориште круга болнице, одржава зелене површине, коси траву. За време зимског периода чисти у кругу болнице снег. Разноси и скупља оксиген боце са оделења и назад, замењује транспортног радника у кухињи и у служби вешераја, по потреби. Обавља све транспарентне послове (утовар, истовар и премештај) за потребе оделења и магацина. Ради и друге послове из свог делокруга по налогу шефа, начелника и помоћника директора за техничке послове којима непосредно и одговара за свој рад.

 

               Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

    -  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

    -  Фотокопија сведочанства о завршеној основној школи

    -  Фотокопија важеће личне карте

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом  

              

Напомена: Кандидат који буду примљени у радни однос по овом огласу дужан је да достави оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада. У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

 

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                                               В.Д.ДИРЕКТОРА

2.Националној служби за запошљавање                                     ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

3.Помоћнику директора Сектора                                              СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                    Прим.др Драган Малобабић