SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) i člana 7. Stav 1. tačka 3)  i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br. 96/2019) , Zakona o budžetskom sistemu (Sl.gl.br. 54/09, 73/10, 101/10, 101,11, 93,12, 62/13, 63/13, - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr.zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 i 149/20) , Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ( SL.gl. RS br. 159/20), te odluke v.d.direktora od 24.03.2021. br.24/2-1

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

 

Tri (3) spremačice prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge, za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja za upravljanjem smeštajnim kapacitetima , na neodređeno vreme – za puno radno vreme, sa opisom poslova koji su utvrđeni   Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u SBR „Banja Kanjiža“

 

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa ( stručna sprema / obrazovanje ):

  • osnovno obrazovanje

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

  • kratka biografija
  • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
  • fotokopiju lične karte

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje u Kanjiži i na web sajtu Ministarstva zdravlja RS.  Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Obaveštenje o rezultatima konkursa će biti postavljeno na oglasnu tablu Specijalne bolnice koja se nalazi u prostorijama iste, te na web stranici SBR „Banja Kanjiža“.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu poštom ili lično:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

NARODNI PARK BB

24420 KANJIŽA

 

sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove spremačice prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge“.

                                                                                                  

 

v.d.direktor Specijalne bolnice:

Snežana Adžić,dipl.ecc.master