Специјална болница за плућне болести "Озрен"

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос на одређено време ради замене радника на боловању, са пуним радним временом, за обављање послова радног места

 

  • НК-радник- 1 извршилац, ради обављања послова Спремач/спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге са следећим описом посла:

Одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;одржава хигијену у административним просторијама,одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине равствене установе;обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравстене установе. Сакупља прљав веш, носи и предаје на прање, чист веш прима и враћа на одељење-одсек. Опслужује болеснике гускама и пере их и дезинфикује. По потреби  помаже у одржавању личне хигијене тешких болесника, и пресвлачењу и намештању постељног рубља. У зимским месецима чисти снег на свом спрату-тераси и испред болнице У ноћној смени обилази одељења и остале просторије, обавештава дежурно медицинск о захтевима болесника или о уоченим неправилностима у болници.  Води рачуна о обезбеђењу болничких просторија од пожара, поплава и сл.  Односи медицински отпад од места настајања до постројења за прераду медицинског  отпада..На очном одељењу поред описаних задатака обавља и друге послове, чисти и одржава круг одељења, у зимској сезони стара се о грејању. Обавља и друге послове у својој струци по налогу главне медицинске сестре-техничара болнице.За свој рад одговара главној медицинској сестри-техничару одељења-одсека и главној медицинској сестри-техничару здравене установе.

 -Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-I степен стручне спреме, НК радник

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

  • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
  • Оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
  • Очитану личну карту

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

  • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927
  • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за спремача" или лично у просторијама Болнице.

 

 

ВД. ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА 

Др Гордана Антонијевић