Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.Гласник број 96/2019), и Одлукe директора број 1411/1 од 31.03.2021. године  расписује се:

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос за следеће радно место:

 

Виши лабораторијски техничар – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

-на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује  високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године;

-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

Додатна знања/испити/радно искуство

-стручни испит

-лиценца

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања због завршетка посла на извођењу имунохематолошких претрансфузионих послова чији је обима привремено повећан .

Опис посла: стручни послови вишег лабораторијског техничара из области клиничке

трансфузије и надзор над радом лабораторијског техничара у трансфузиологији:

извођење имунохематолошких претрансфузионих тестова;

припрема специфичних компоненти крви (опрани еритроцити, О еритроцити у АБ плазми,

дељење дозе и др.);

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Лиценцу
  • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић