Oпшта болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  АП   и  јединица   локалне  самоуправе ( ,,Сл.гласник  РС ,, бр.96/2019)   и  одлуке   в.д. директора  о  расписивању  јавног  огласа , бр: ОБВ -01- 2357  од 19.03.2021.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

            за  пријем   у   радни  однос   на  одређено   време ,  ради  замене  привремено  одсутне  запослене,  до   повратка   са  трудничког , породиљског  одсуства   и  одсуства  са  рада  ради  неге  детета  , за  радно  место

- фармацеутски   техничар  ,  за  потребе   Службе  за   фармацеутску   здравствену   делатност (болничка  апотека)  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

- завршена   средња   медицинска   школа  , фармацеутски  смер , IV степен  стручне  спреме

- положен  стручни  испит

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

- фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила

- фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до  промене  презимена /

 

         Рок  за  пријављивање  на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,   код  Националне  службе  за  запошљавање.

          Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа  болница   Ваљево

Ул.Синђелићева   бр.62,   14000  Ваљево

Одељење   за  правне,  кадровске   и   административне   послове

            Са  назнаком:  ,,Пријава  на   оглас  за  пријем   у   радни   однос  за  послове........................

(навести   тачан   профил   за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора