Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 3456  од                 30.03.2021.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

  

                  

                 ОЈ Општа болница  Ужице

 

  1.     Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ............ 1  извршилац

 

                ОЈ Дом здравља Ужице

 

  1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ................. 2 извршиоца

 

                 

              Услови за заснивање радног односа

  • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима -IV степен стучне спреме,завршена средња медицинска  школа, положен стучни испит и важећа лиценца
  • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге - II степен стручне спреме,завршено основно образовање ,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о положеном стучном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић