Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 број 112-1725/2021 од 26.фебруара 2021. године и Одлукa директора Института за трансфузију крви Србије број 1282/1 и 1456/1 од 31.03.2021. расписује се:

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос за следећа радна места:

 

Лабораторијски техничар у дијагностици – 3 извршиоца са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Радни однос се заснива на неодређено време.

Опис посла: послови приликом узимања крви (пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за анализе, одређивање хемоглобина и крвних група на плочици и др.) уз надзор лабораторијског техничара у трансфузиологији; старање о даваоцу за време и непосредно након давања крви.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопија лиценце
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

 

 Возач у дистрибуцији лекова, медицинских средстава, крви и компонената крви - 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Средње образовање

Изузетно:

-основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Додатна знања / испити / радно искуство

-возачка дозвола Б категорије

Радни однос се заснива на неодређено време.

Опис посла: управљање наменским возилом  Института или осталим моторним возилима Института за прикупљање крви; превоз мобилних екипа, давалаца, спољних сарадника, материјала, сировина и др., одржавање возила, помоћ код утовара и истовара мобилне екипе и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопију возачке дозволе
  • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић