Дом здравља Нови Бечеј

На основу члана 5. став 1. тачка 3) Правилника о раду Дома здравља Нови Бечеј и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.01-756 од 01.04.2021. године, вршилац дужности директора Дома здравља Нови Бечеј расписује

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I

        

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, на период од три месеца за попуњавање слободних, односно упражњених радних места (ново запошљавање) за укупно једно радна места (висока стручна спрема) за једног извршиоца и то:

* ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ, један извршилац, за обављање послова доктора медицине у хитној медицинској помоћи на Одељењу за хитну медицинску помоћ и санитетски превоз Дома здравља Нови Бечеј.

              Рад се обавља са скраћеним радним временом, у трајању од 35 часова недељно.

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013,75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење даље: Закон) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Нови Бечеј бroj 01-1620 oд 24.07.2019. године.

 

     Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) су:

 

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / Испити / радно искуство

- стручни испит; 

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

III

*Општи / типични опис посла радног места доктора медицине у хитној медицинској помоћи: врши пријем позива за интервенције на терену; пружа хитну медицинску помоћ на терену или на одељењу; ординира и апликује лекове на терену или на одељењу и прати болесника до Здравствене установе ради даљег лечења; упућује болеснике на консултативне прегледе или стационарна лечења у хитним случајевима; збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти.

 

IV 

       Уз пријаву на оглас се подносе у неовереној фотокопији следећа документа:

  • Диплома о стеченом образовању за доктора медицине, завршен Медицински факултет;
  • Уверење о положеном стручном испиту;
  • Одобрење за самосталан рад (лиценца или решење о упису у именик коморе);
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • Статус о ММР вакцини и хепатитис Б;
  • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

 

V

  Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и оверене фотокопије докумената из тачке IV овог огласа.

VI

         Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује правни одсек Дома здравља Нови Бечеј.

VII

       Оглас се ради објаве на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) прослеђује ресорном министарству дана 01.04.2021. године.

      Након објаве од стране ресорног Министарства Оглас објавити на Огласној табли Националне службе за запошљавање - испостава у Новом Бечеју и на Огласној табли установе.

 

 VIII

      Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). 

IX

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

     Кандидат који буде изабран у обавези је да достави оверене фотокопије тражених докумената и лекарско уверење, у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору, а најкасније на дан закључивања уговора о раду.

 

X

Приложена документација уз пријаву се враћа кандидатима.

 

XI

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Дома здравља Нови Бечеј (www.dznb.rs).

 

XII

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

 

XIII

Дом здравља Нови Бечеј задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

XVI

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, ул. Трг ослобођења бр.2. са назнаком ”Пријава на оглас.”

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОР

Дома здравља Нови Бечеј

Др Жарко Ђорђевић