Дом здравља Бела Паланка

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19 58/20-Анекс I), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-1725/2021 од 26.02.2021. године, акта Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-204/2021-02 од 23.03.2021. године и указане потребе, Дом здравља Бела Паланка, расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

            За попуну упражњеног радног места:

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА – ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

са пуним радним временом, на неодређено време

 

Број извршилаца: 1

 

            Услови: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће     посебне услове:

- VII/1 степен стручне спреме, завршен економски факултет или завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичке струковне студије, економског смера, знање рада на рачунару и најмање пет година радног искуства.

 

Уз пријаву на јавни оглас приложити:

- диплому о завршеној школи, односно факултету, у оригиналу или овереној фотокопији, и

- доказ о радном искуству (уверење, потврда послодавца или уговор), у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Рок за подношење пријава на јавни оглас са краћом биографијом је осам дана од дана објављивања огласа на огласној табли Дома здравља Бела Паланка, интернет презентацији Дома здравља Бела Паланка, код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бела Паланка, ул. Бранислава Нушића бр. 2, 18310 Бела Паланка, са назнаком „Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

Директор Дома здравља

др мед. Венцислав Рангелов, спец. радиологије