ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019)Сремска Митровица, В.Д. Директора Опште болнице Сремска Митровица

 

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.Медицинска сестра техничар у операционој сали  – Одељење операционе јединице са стерилизацијом  – Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до повратка одсутне раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом.

                                                                                                                                    Извршилац 1

                        

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња  Медицинска школа  општег или акушерског смера, положен стручни испит.

 

Опис:Припрема материјал и инструменте за стерилизацију и исту спроводи. Инструментира  код оперативног захвата и интервенција у оперативној сали, учествује у нези, терапији   болесника у постоперативном току према упутству доктора на листи за терапију. Води  рачуна о снабдевености исправности апарата и стерилности материјала и инструмената  који се употребљавају при операцији. Уредно води медицинску документацију, шаље  потребне извештаје и даје предлог главном инструментару и начелнику службе за побољшање рада из свог домена. Одазива се на позив без обзира на време ради инструментирања код указивања хитне медицинске помоћи. Ради и друге послове које одреди главни инструментар и за свој рад одговарна је  главном инстументару, начелнику Оделења и начелнику Сектора.  Радно место са повећаним ризиком.

 

2.Медицинска сестра техничар у хемодијализи  – Одељење интерне медицине 3 – Одељење за хемодијализу са нефрологијом – Служба интерне медицине  – Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време до повратка одсутне раднице са боловања, са пуним радним временом.

                                                                                                                                    Извршилац 1

                        

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Средње образовање у трајању од четири године,Завршена средња Медицинска школа општег смера, положен стручни испит.

Опис: Врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена   редовним школовањем. Непосредно учествује у нези болесника од пријема до отпуста са оделења према дневном распореду рада. Врши поделу терапије према упуту доктора датом на листи за терапију и уноси врсту и количину лека који је дала пацијенту у књигу терапије. Припрема материјал и инструменте за стерилизацију и исту спроводи. Води рачуна о исправности апарата, инструмената и материјала којима се служи у раду. Учествује у подели хране пацијентима, уредно води медицинску документацију и              шаље потребне извештаје. Даје предлог главној сестри за побољшање рада из свог домена. Врши и друге послове које јој према указаној потреби одреди начелник, шеф оделења, главна сестра оделења и ординирајући доктор. За свој рад одговорaн је начелнику, шефу оделења, главној  сестри оделења.Радно место са повећаним ризиком.

 

 

3.Медицинска сестра техничар у амбуланти-Медицинска сестра техичар оператер на аутоклаву  – Одсек за стерилизацију и безбедно одлагање медицинског отпада - Служба за техничке послове – Службе за правне,финансијске и техничке послове, на одређено време до повратка одсутног радника са боловања, са пуним радним временом.

                                                                                                                                    Извршилац 1

                        

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит, едукaција из области третмана медицинског отпада.

 

Опис: Врши мерење пристигле количине инфективног медицинског отпада и паковање у посебне металне контејнере и води рачуна о хигијени самих контејнера. Управља аутоклавом упутстима и контролише сваки процес рада аутоклава појединачно, као и вођење евиденције сваког процеса аутоклава. Врши контролу стерилизације (хемијским тракама). Ради на дробилици у складу са техничким упутствима исте. Прати  и контролише рад целокупне апаратуре која се користи у процесу стерилизације. Врши збрињавање и евиденцију свих врста отпада.

Обавезан је да користи заштитну опрему при раду.  За свој рад одговоран је начелнику Техничке службе, помоћнику директору као и Комисији која спроводи контролу и надзор над радом Одсека.

Радно место са повећаним ризиком.

 

 

4.Кувар посластичар  – Одељење исхране болесника - Служба за техничке послове - Службе за правне,финансијске и техничке послове, на одређено време до повратка одсутне раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом. 

                                                                                                                                        Извршилац 1                                                                                                                                 

                        

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Средње стручно образовање у трајању од три године,Завршена школа за квалификоване куваре, 6 месеци радног  искуства.

Опис:  Преузима намирнице које су предвиђене по јеловнику за обраду. Учествује у непосредној

припреми хране. Обрађује намирнице термички припрема по дијететичким принципима. Финализира оброке по дијетама. Дистрибуира храну по оделењима. Координира рад помоћног особља. Руководи прикупљањем и смештајем намирница, отпадака и другог материјала. Стара се о одржавању хигијене, отпадака и другог материјала. Стара се и учествују у одржавању хигијене кухиње, судова и прибора за припремање јела. Ради и друге послове из делокруга своје стручности, а по налогу шефа, начелника и помоћника директора за техничке послове, којима непосредно и одговара за свој рад.

 

5.Помоћни радник  – Одељење исхране болесника - Служба техничких послова - Службе за правне,финансијске и техничке послове, на одређено време до повратка одсутног радника са боловања, са пуним радним временом. 

                                                                                                                                   Извршилац 1                                                                                                                                 

                        

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Основна школа, положен курс из хигијене животних намирница.

 

Oпис:  Припрема, чисти, ручно и машински намирнице. Одржава хигијену у простoријама. Пере судове и машине. Скупља амбалажу и остатке. Помаже при дистрибуцији хране. Преноси требовану храну из магацина у кухињу. Ради и друге послове из свог делокруга по налогу шефа, начелника и помоћника директора за техничке послове  којима непосредно и одговара за свој рад.

 

6.Помоћни радник  –  Служба техничких послова - Службе за правне,финансијске и техничке послове, на одређено време до 3 месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом. 

                                                                                                                                   Извршилац 1                                                                                                                                  

                        

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Основна школа.

 

Oпис:  Припрема, чисти, ручно и машински намирнице. Одржава хигијену у простoријама. Пере судове и машине. Скупља амбалажу и остатке. Помаже при дистрибуцији хране. Преноси требовану храну из магацина у кухињу. Ради и друге послове из свог делокруга по налогу шефа, начелника и помоћника директора за техничке послове  којима непосредно и одговара за свој рад.

 

 

       Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија Уверења о положеном стручном испиту

-  Фотокопија Лиценце или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије

- едукaција из области третмана медицинског отпада ( за радно место медицннска сестра техничар у амбуланти-медицинска сестра техничар оператер на аутоклаву)

- Потврда о радном искуству ( за радно место кувар-посластичар)

- Положен курс из хигијене животних намирница и личној хигијени ( за радно место помоћни радник у Одељењу за исхрану боленика)

    -  Фотокопија важеће личне карте

   -   Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом  

 

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                                 В.Д. ДИРЕКТОРА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

2.Националној служби за запошљавање                                          

3.Помоћнику директора Сектора                                                  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                 Прим.др Драган Малобабић