Дом здравља Нови Кнежевац

На основу člana 192 stav 1 tačka 1 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17, 113/17 и 95/18 ) и члана 19. тачка 4. Статута Дома здравља Нови Кнежевац, директор Дома здравља Нови Кнежевац, дана 14.04.2021. године, доноси следећу:

 

О Д Л У К У

 

              Ставља се ван снаге Јавни оглас конкурса за пријем у радни однос на неодређено време за радно место спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге бр. 03-18/9 од 22.03.2021.године, а који је објављен сајту Министарства здравља РС, порталу „Послови“ Националне службе за запошљавање и на званичној интернет страници  Дома здравља Нови Кнежевац.

 

              Ову Одлуку објавити на сајту Министарства здравља РС, порталу „Послови“ Националне службе за запошљавање и на званичној интернет страници  Дома здравља Нови Кнежевац.

 

 

Директор Дома здравља Нови Кнежевац

Др Миклош Рената