Дом здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева

            На основу члана 7. и 8. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана 6. и 7. Колективног уговора за Дом здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева, на основу Кадровског плана Дома здравља Коцељева за 2020. годину брoј: 112-01-31/2020-02 од 19.06.2020.године и Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровских планова здравствених установа из плана мреже здравствених установа , в.д. директора Дома здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева расписује

 

Ј А В Н И     О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом  због повећаног обима посла до 30.06.2021.године

 

1.ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ПОЛИВАЛЕНТНОЈ ПАТРОНАЖИ -1 извршилац, место рада ДЗ Коцељева

                       Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (струковне/академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 – стручни испит;

   - лиценца;

    -најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре

- возачка дозвола Б категорије

 -здравствена способност за управљање службеним возилом

  -  да није осуђиван и да се против кандидата не води кривични поступак

  -  да је здравствено способан за рад на радном месту за које конкурише

        Кандидати су обавезни да доставе: пријаву на оглас, краћу личну и радну биографију (CV), диплому о завршеном школовању, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу за рад, уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци), уверење да се против канидата не води кривични поступак(не старије од 6 месеци), доказ о радном искуству, уверење о здравственој способности, уверење о здравственој способности за управљање службеним возилом, копија возачке дозволе (не мора бити оверена). Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања  додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

                        Уколико се документа достављају у виду фотокопије потребно је да буду оверена од стране овлашћеног органа. Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.   Оглас се објављује код НСЗ Испостава Коцељева, на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, огласној табли послодавца и на сајту установе.   Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дом здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева сваког радног дана од 7 до 15 часова или послати препорученом поштом на адресу Дом здравља ''Др Даринка Лукић'' ул.Немањина бр.8 15220 Коцељева са назнаком ''за оглас''.  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

 

 

в.д. Директора ДЗ

др Верица Софранић