Дом здравља "Краљево"

На основу  члана 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс 1), сагласности Министарства здравља број: 112-01-204/2021-02 од 15.03.2021. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1725/2021 од 26.02.2021. године и Одлуке вд директора Дома здравља "Краљево" у Краљеву број: 5-589 од 16.04.2021. године,  Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује  

                                     

О   Г   Л   А   С

 

За пријем у радни однос на неодређено време: 

 

Под тачком 1. - 3 (три) патронажне сестре са пуним радним временом за рад у Служби за поливалентну патронажу, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

Под тачком 2. - 3 (три) медицинске сестре - техничара са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

Под тачком 3. - 1 (један) хигијеничара са пуним радним временом за рад у Служби хигијене, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

Под тачком 1 - Виша медицинска школа општег или гинеколошко акушерског смера, положен стручни испит и положен возачки испит Б категорије

Под тачком 2 - Виша или средња стручна спрема општег или педијатријског смера и положен стручни испит                                                                                                                                                                                           Под тачком 3 - Осмогодишња школа

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 - оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;

 - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

 - извод из матичне књиге рођених;

 - кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

-  фотокопију возачке дозволе (Важи за радно место под тачком 1)

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево. Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Непотпуне, неблаговремене и пријаве у којима није наглашено радно место за које се конкурише  неће се разматрати.

 

Пријаву са документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ, на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац, спец. опште медицине

и мастер менаџмента у здравству