Општа болница Вршац

На основу чланова 5. - 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), чланова 7. – 9. Колективног уговора код Опште болнице Вршац бр. 01-618 од 28.05.2020. године и Кадровског плана Опште болнице Вршац, Вршац за 2020. годину бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године, в.д. директора Опште болнице Вршац, Вршац расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Расписује се оглас за пријем у радни однос на одређено време до повратка са боловања одсутног радника (породиљско одсуство) до годину дана са пуним радним временом:

  1. Доктор медицине...............1 извршиоца

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Вршац, Вршац;

           Услови за заснивање радног односа су:

  • високо образовање: на интегрисаним академским студијама (медицински факултет), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. Године, на основним студијама у трајању од најмање пет година (медицински факултет), по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .
  • стручни испит;
  • лиценца;

Заинтересовани кандидати подносе неоверене фотокопије:

  • пријаву на оглас са личном и радном биографијом са адресом и тачно наведеним радним местом за које кандидат конкурише, контакт телефоном и е-mail адресом;
  • диплома о стеченом високом образовању;
  • уверење о положеном стручном испиту;
  • одобрење за самосталан рад (лиценца или решење о упису у именик коморе);
  • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа.

 

Оглас ће бити објављен на огласној табли, на web страници Опште болнице Вршац, Вршац (www.obvrsac.com) и на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

Пријаве се подносе лично у затвореној коверти у писарници Опште болнице Вршац, Вршац или путем препоручене поште на адресу : Општа болница Вршац ,Вршац, улица Абрашевићева бб, 26300 Вршац са напоменом „ Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време до повратка са боловања одсутног радника (породиљско одсуство) до годину дана за радно место доктора медицинe “.

 

 

В.Д. Директора

Опште болнице Вршац, Вршац

др Иван Ивановић