КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/19), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09,  32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1149/8 од 24.02.2021. године, а у складу са Дописом Министарства здравља бр. 112-01-00295/2021-02 од 05.04.2021. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

10 медицинских сестара/техничара на неодређено време са најмање 6 месеци радног искуства,

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру/техничара су:

 • Медицинска школа – општи смер
 • Положен стручни испит
 • Радно искуство у струци од најмање 6 месеци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

 

Критеријум:

 

 1. Просечна оцена у средњој медицинској школи општег смера
 2. Радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 3. Оцена на разговору

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Заинтресовани кандидати подносе ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (e - maila) - неоверене фотокопије:

 

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и ОБАВЕЗНО е-mail адресом,
 • фотокопију сва 4 сведочанства средње медицинске школе – општог смера,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе и уверења издати на девојачко презиме),
 • фоткопију лиценце или решења о упису у КМСЗТС,
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),
 • доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите од најмање 6 месеци (радни однос се доказује Уговорима о раду и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • неоверене фотокопије: доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених лица и клициноша (санитарни преглед), фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; оверена фотокопија: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; лиценца или решење о упису у именик КМСЗТС; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве на конкурс кандидати подносе ИСКЉУЧИВО путем електронске поште са свим елементима који су захтеване конкурсом, на e-mail:    kadrovska@bkosa.edu.rs

 

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком (subject) "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место медицинска сестра/техничар – 10 извршилаца са најмање 6 месеци радног искуства“.

 

За све додатне информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

Вд Директор Клиничко-болничког центра

Доц. др  Марија Здравковић

 

Д-но:

·        ВД директору

·        кадровској служби

·        огласна табла

·        архиви