Дом здравља Младеновац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Заклључ-   ка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 11088/2020 од 25.12.2020.године, Дом здравља у Младеновцу расписује оглас за пријем у радни однос извршиоца за радно место

 

 

ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА на неодређено време

пробни рад у трајању од три месеца

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА

-Средње образовање

- Возачка дозвола Б категорије

 

КРАТАК ОПИС ПОСЛА

- Врши превоз пацијената санитетским возилом , по налогу доктора медицине

- Учествује у уношењу и изношењу непокретних болесника у возило , као члан екипе или самостално

-Врши контролу исправности сигналних уређаја , уља и друго у возилу.

- Одржава хигијену возила, отклања једноставније неправилности у возилу,замену сијалица, осигурача и слично               

- Води уредно прописану документацију и евиденцију о коришћењу возила

- Брине о рационалној потрошњи горива и безбедности пацијената , одговара за резервне делове и пратећу опрему у возилу

- Пријављује благовремено све кварове не возилу

- Врши и друге послове по налогу претпостављених                                                                                                                                                                      

Кандидати за пријем у радни однос уз пријаву достављају:

- Кратку биографију

- Доказ о стручној спреми,

- Фотокопију возачке дозволе                                               

 

Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу Дом здравља Младеновац, Краљице Марије бр.15 , са назнаком - Пријава на оглас- не отварати , у року од осам дана од дана објављивања огласа у званичној публикацији  Националне службе за запошљавање ,,Послови “ .                   

 

Неблаговремене и непотпуне пријава неће се разматрати.
Обавештења на телефон  011  8241-508.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА
Др Душица Миловановић