Дом здравља Горњи Милановац

ОГЛАС

 

 1. За пријем радника у радни однос на неодређено време и то за следеће радно место:

 

- Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове – један извршилац, пуно радно време.

 

Услови у погледу образовања:

Високо образовање – дипломирани правник и то:

-на основим академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује виско образовање почев од 10.септембра. 2005.године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године.

 

Додатна/знања/испити/радно искуство:

 • знање рада на рачунару
 • најмање 1 годину радног искуства

 

Опис послова за наведено радно место утврђен је Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Горњи Милановац и гласи:

 

 • спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа;
 • води управни поступак из делокруга рада;
 • припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и административних послова;
 • припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима;
 • води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних, кадровских и административних послова;
 • припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних, кадровских и административних послова;
 • даје стручну подршку у процесу формирања планова рада;
 • даје стручну подршку у области канцеларијског пословања.
 • пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема документацију приликом израде аката, уговора и др;
 • прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;
 • врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;
 • припрема и издаје одговарајуће потврде и уверења;
 • припрема једноставнија решења и интерне акте из области радно правних односа;
 • припрема и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције и врши пријаву/одјаву запослених код надлежних органа;
 • обавља административне послове из области имовинско - правних послова
 • обавља административне послове у вези са кретањем предмета
 • припрема решења и налоге;
 • води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама;
 • пружа подршку припреми и одржавању састанака.
 • контактира са Фондом здравствене заштите и Фондом пензијског осигурања.
 • води евиденцију о закљученим уговорима о раду са запосленима на одређено време и благовремено их одјављује по престанку рада.
 • обавља послове везане за спровођење поступка и доделу специјализација.
 • води евиденције о здравственим књижицама и исте оверава.
 • обавља све администратино – техничке послове а у вези осигурања имовине и лица запослених у Дому здравља (попуњавање и достављање пријава са пратећом документацијом о насталом догађају и штети, врши праћење реализације пријава и води потребну евиденцију)

-обавља и друге послове који произилазе из природе делатности радних односа и кадровске евиденције, по налогу руководиоца /начелника службе

 

Сви заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, достављају следећу документацију:

 • Кратку биографију,
 • Оверену фотокопији дипломе о стеченом високом образовању (на Правном факултету),
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (ако је чипована),
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме које се налази на дипломи или уверењима),
 • Доказ о радном искуству.

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за оглас за пријем у радни однос на радно место дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове ”, поштом на адресу – Дом здравља Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића број 1, 32300 Горњи Милановац или лично у канцеларију бр. 314 (други спрат Дома здравља), ул. Тихомира Матијевића бр. 1, Горњи Милановац, сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли НЗС – пословница у Горњем Милановцу, на сајту Министарства здравља, на огласној табли Дома здравља Горњи Милановац и званичном сајту Дома здравља Горњи Милановац.

 

 

 1. За пријем радника у радни однос на одређено време на период до 30. 06. 2021. године и то за следеће радно место:

 

 1. Медицинска сестра –техничар у амбуланти у Одељењу опште медицине 1 са превентивним центром и Одељењу опште медицине 2 са медицином рада у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва - 2 извршиоца.

 

Радни однос се заснива на одређено радно време, пуно радно време.

 

Услови за заснивање радног односа:

 • Средње образовање у трајању од четири године.

 

Додатна знања:

 • стручни испит,
 • лиценца,
 • знање рада на рачунару,
 • најмање шест (6) месеци радног искуства у звању медицинске сестре-техничара.

 

Опис послова за наведено радно место утврђен је Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Горњи Милановац и гласи:

 

 • пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја,  или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију;
 • у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере,   по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену;.
 • припрeмa бoлeсникa зa дијагностичко терапијске прoцeдурe и припрeмa oрдинaциjу, oпрeму и урeђaje зa рaд;
 • учeствуje у диjaгнoстици (EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др.) и врши

антропометријска мерења;

 • у хитним случajeвимa пружa прву пoмoћ унeсрeћeнимa нa мeсту дoгaђaja, по потреби и у трaнспoрту  прaти бoлeсникa и нaдзирe гa зa врeмe прeвoзa дo здрaвствeнe устaнoвe или кућe рaди дaљeг лeчeњa;
 • врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa;
 • правилно одлаже медицински отпад;

-   обавља и друге послове из домена струке, а по налогу главне сестре и начелника службе

Сви заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, достављају следећу документацију:

 

 • кратку биографију,
 • оверену фотокопији дипломе о стеченом образовању,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (ако је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме које се налази на дипломи или уверењима),
 • доказ о радном искуству.

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за оглас за пријем у радни однос на радно место медицинска-сестра техничар”, поштом на адресу – Дом здравља Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића број 1, 32300 Горњи Милановац или лично у канцеларију бр. 314 (други спрат Дома здравља), ул. Тихомира Матијевића бр. 1, Горњи Милановац, сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли НЗС – пословница у Горњем Милановцу, на сајту Министарства здравља, на огласној табли Дома здравља Горњи Милановац и званичном сајту Дома здравља Горњи Милановац.

 

Послодавац може позвати кандидате на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове које би требало да обавља.

 

Кандидат који буде примљен у радни однос, у обавези је да достави лекарско уверење издато од стране лекара специјалисте медицине рада.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати!

 

Оглас објавити на интернет страници и огласној табли Дома здравља, код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

 

 

в.д. директора Дома здравља,

др Александар Чивовић