Дом здравља Младеновац

На основу члана 131 Закона о здравственој заштити (Сл.гласник РС бр.72/2009,107/2009, 88/2010,57/2011,119/2012,45/2013,93/2014 , 106/2015 i 25/2019) у вези са чланом 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а на основу Закључка Комисије за ново запошљавање и радно ангажовање 51 бр.112-11088/2020 од 25.12.2020.године , Дом здравља У Младеновцу расписује                                                  

 

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
-медицинска сестра-техничар у кућном лечењу и нези

-Радни однос се заснивa на неодређено време уз пробни рад у трајању од три месеца

 

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА:                                                                                                                                    

- Средње образовање,медицинска сестра-техничар
-положен стручни испит
-лиценца
-Познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office I Windows окружење)
- возачка дозвола Б категорије

 

OПИС ПОСЛА:

-Пружа услуге неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалних ризика за здравље у складу са праксом  и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију,
- У тиму са докторима медицине или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине-специјалисте у установи и на терену,
- припреме пацијента за дијагностичко-терапијске процедуре и припрема ординацију , опрему и уређаје за рад,
-Учествује у дијагностици( ЕКГ, одређивање шећера у крви и друго) и врши антропометријска мерења,
- У хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја  и у транспорту и прати болесника у тиму са лекаром и надзире га за време превоза  до здравствене установе или куће ради даљег лечења,
- врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала,
- правилно одлаже медицински отпад,
- води прописану медицинску документацију ,
-  За свој рад одговорна је одговорној сестри и начелнику службе
-Обавља и друге послове по налогу начелника Службе.

 

Кандидати уз пријаву на оглас достављају:

-Диплому о стеченом образовању у оригиналу или овереној фотокопији
-Доказ о положеном стручном испиту у оригиналу или овереној фотокопији,
-Лиценцу
- Фотокопију возачке дозволе Б категорије,
- Кратку биографију.

Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу Дома Здравља у Младеновцу,  у року од осам дана од дана објављивањa у званичној публикацији Националне службе за запошљавање ,,Послови”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.                                                                                                                                                                                                                       

 

ВД ДИРЕКТОРА

Др Душица Миловановић