Завод за здравствену заштиту студената

На основу члана 7.  и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 96/19,58/20-Анекс I), члана 24. Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд, као и Одлуке в.д. директора Завода, дел. бр. 1158 oд 29.04.2021. године о расписивању огласа за заснивање радног односа, а по добијеној сагласности за пријем у радни однос на неодређено време за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места (ново запошљавање) у Заводу по Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава 51 број: 112-2821/2021 од 30. марта 2021. год., расписује се

 

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за пријем у радни однос на neодређено време

на радном месту:

 

1.Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће  услове:

 

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;

-познавање рада на рачунару.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-пријаву на оглас са кратком биографијом,адресом становања, контакт телефоном и по могућтству електронску адресу

-фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету

-фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне   коморе  (или решење  

  о  упису у именик надлежне  коморе)

-очитану личну карту

-извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме)

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места.

  

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији Завода, интернет сраници Националне службе за запошљавање и веб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве се достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за конкурс за заснивање радног односа“ и навођењем радног места за које се конкурише.Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља), рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.

Неблаговоремене пријаве, пријаве које не садрже захтевану документацију, као и пријаве које нису послате у складу са условима овог огласа, неће бити узете у разматрање.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Пожељно је да кандидати доставе и  радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа). Завод задржава право  да расписани конкурс из оправданих разлога поништи, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

др Марија Обрадовић