Општа болница Ваљево

                    На  основу  члана  192. Закона  о  раду  („Сл.гласник  РС”, бр.24/2005,61/2005,54/2009 ,32/2013,

75/2014, 13/2017, 113/2017 и  95/2018)  , a  у  складу  са  овлашћењима    по   члану   23. Статута  Опште  болнице   Ваљево,  в.д.директора   дана  27.04.2021.године  доноси 

 

О Д Л У К У

 

Члан  1.

 

                Стoрнира   се   јавни  оглас    број : ОБВ-01-2358   од   19.03.2021.године   за   пријем   у   радни  однос  на  одређено   време   фармацеутског   техничара  / 1  извршилац/  , ради  замене  привремено   одсутне   запослене ,  до  повратка  са   трудничког , породиљског  одсуства   и  одсуства  са  рада   ради  неге  детета  за  потребе   Службе  за  фармацеутску   здравствену   делатност (  болничка  апотека)    у   Општој   болници  Ваљево.

 

Члан  2.

Одлука   из   претходног   члана   је  коначна.

 

Члан  3.

У   складу  са  наведеним   потребно   је   упутити  обавештење   свим   учесницима   по   јавном  огласу.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

        Дана   19.03.2021.године, в.д.  директорa  Опште  болнице  Ваљево   донео   је   одлуку   о   расписивању   јавног   огласа    за  пријем    у   радни  однос   на  одређено  време   једног   фармацеутског    техничара    ,  ради  замене  привремено  одсутне   запослене , до  повратка  са  трудничког,  породиљског  одсуства   и одсуства   са  рада  ради  неге  детета   , за  потребе   Службе  за  фармацеутску   здравствену   делатност

( болничка   апотека) .

        Jавни  оглас   објављен   је   у   публикацији   „Послови“   код   Националне   службе   за  запошљавање – филијала  Ваљево   дана   31.03.2021 године.

                Одлука   из   члана   1.  уследила   је   из   разлога  престанка   потреба   за   пријем   кандидата    у  радни  однос   по  наведеном   јавном   огласу,  због  повратка   запослене   на   рад  .

У  складу  са  наведеним   донета  је   одлука   као   у   изреци.

 

 

Др  Зоран  Ђурић, в.д. директора

- Национална  служба  за  запошљавање

- интернет  страница   ОБ Вaљево

 - интернет  страница  Министарства  здравља РС

- одељ. за  правне,кадровске  и  адм. послове