Дом здравља Кула

На основу одредаба члана 23. Статута Дома здравља Кула, а у вези са одредбама чланова 5-7. Колективног уговора за Дом здравља Кула број 3354 од 13.11.2020. директор Дома здравља Кула доноси,

 

 

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС БРОЈ 1044 ОД 16.04.2021. ГОДИНЕ

 

I

 

Поништава се ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС број 1044 од 16.04.2021. године, објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање дана 16.04.2021. године, огласној табли Дома здравља Кула, као и на web страници Министарства здравља Републке Србије (www.zdravlje.gov.rs) и web станици Дома здравља Кула (www.dzkula.rs) којим је оглашен пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла,  за послове:

 

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР– 1 извршилац у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу.

 

II

 

Одлука о поништењу јавног огласа за пријем у радни однос број 1044 од 16.04.2021. године објављује се код Националне службе за запошљавање, на огласној табли Дома здравља Кула и на web страницама Министарства здравља Републке Србије (www.zdravlje.gov.rs) и Дома здравља Кула (www.dzkula.rs).

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

ДИРЕКТОР

Шевин др Жарко