ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ

О Г Л А С 

 ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  

 

-  медицинска сестра-техничар у амбуланти

-Радни однос се заснивa на одређено време

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА:

- Средње образовање,медицинска сестра-техничар

-положен стручни испит

-лиценца

-Познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office I Windows окружење)

 

OПИС ПОСЛА:

-Пружа услуге неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалних ризика за здравље у складу са праксом  и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију,                                                                  

- У тиму са докторима медицине или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине-специјалисте у установи и на терену,                  

- припреме пацијента за дијагностичко-терапијске процедуре и припрема ординацију , опрему и уређаје за рад,                                                                                                                                                                      

-Учествује у дијагностици( ЕКГ, одређивање шећера у крви и друго) и врши антропометријска мерења,

- У хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја  и у транспорту и прати болесника у тиму са лекаром и надзире га за време превоза  до здравствене установе или куће ради даљег лечења,                                                                                                                                              

- врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала,                                                                          

- правилно одлаже медицински отпад,                                                                                                                                                                                                                                                                   - -води прописану медицинску документацију ,                                                                                                          

- Врши наплату партиципације и наплаћене износе предаје благајни Дома здравља у року од два дана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   -За свој рад одговорна је одговорној сестри и начелнику службе                                                                                                                            

-Обавља и друге послове по налогу начелника Службе.

Кандидати уз пријаву на оглас достављају:

-Диплому о стеченом образовању у оригиналу или овереној фотокопији                                                

-Доказ о положеном стручном испиту у оригиналу или овереној фотокопији,                                                                                          

-Лиценцу                                                                                                                                         

- Кратку биографију.

Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу Дома Здравља у Младеновцу,  у року од осам дана од дана објављивањa у званичној публикацији Националне службе за запошљавање ,,Послови”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.