Општа болница Горњи Милановац

 ОГЛАС
за пријем у радни однос на следеће  радно место:

 

1.Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге у Служби за плућне болести  –  на одређено време до повреатка радника са боловања, са пуним радним временом …......  1 извршилац са следећим описом послова:

– одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

– одржава хигијену у административним просторијама;

- одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

- обавља дезинфекцију радних површина, средстава рада и осталог материјала;

-прикупља и носи прљаво рубље на прање и доноси чисто;

-прикупља и односи инфективни и остали медицински отпад

 

 Услови за заснивање радног односа:

-Основно образовање

   
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • фотокопија личне карте
  • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
  • оверену фотокопију дипломеили уверења о завршеноj школи

- Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља. Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
- Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору је 8 дана од дана доношења одлуке о избору.

-Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Општа болница Горњи Милановац, ул. Војводе Милана број 37, са назнаком   „ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ“