Здравствени центар Ужице

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

                  

          

          ОЈ Дом здравља Сјеница

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ..................................................... 1 извршилац

          ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Медицинска сестра техничар у хитној медицинској помоћи  ...................... 1 извршилац
 2. Возач у хитној медицинској помоћи ............................................................... 1 извршилац   

         ОЈ Општа болница Ужице

 1. Медицинска сестра техничар на интензивној нези ниво 2 ............................ 2 извршиоца

 

           Услови за заснивање радног односа

 • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти и медицинска сестра техничар у хитној медицинској помоћи, медицинска сестра техничар на интензивној нези ниво 2  – IVстепен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место возач у хитној медицинској помоћи –III степен стучне спреме,завршена средња  школа,одговарајућег смера,без обзира на радно искуство,возачка дозвола Б категорије   

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеном  одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце  
 • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

        

  

 

ОЈ Дом здравља Нова Варош

 

 1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ............................ 1 извршилац

 

 

 

 

         Услови за заснивање радног односа

 

 • За радно место  спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге -I степен стручне спреме ,завршена основна  школа ,без обзира на радно искуство

 

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Кратку биографију

 

 

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.